SZFP II. programja
 

A kormány szakképzésfejlesztési stratégiájában, valamint a szakképzésfejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V.31.) számú Kormányhatározatban megfogalmazott elvárások újabb teendők ellátását bízzák a szakképzésben tevékenykedőkre. A kormányhatározat által meghatározott feladatok jelentős része a szakiskolákban folyó képzés fejlesztésére irányuló - a Szakiskolai Fejlesztési Programban (2003-2006) (a továbbiakban SZFP I.) zajló fejlesztő munka eredményeire épülő tevékenység szélesebb körűvé tételét irányozza elő, a Program újabb szakiskolákra történő kiterjesztése által.

A Szakiskolai Fejlesztési Program II. elindításával az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési Intézettel karöltve, a szakképzési stratégiában meghatározott elvárásoknak nem csupán elemi szinten kíván megfelelni. Az SZFP I.-ben végzett fejlesztések eredmények felhasználásával egy olyan programot kíván megvalósítani, amely rugalmasan képes reagálni mind a gazdasági élet (a munkaerőpiac szereplői), mind a szakképzésben tevékenykedők igényeire, alkalmazkodni tud a demográfiai változásokhoz és a szakképzést érintő regionális sajátosságokhoz.

A Program felépítése

9. ÉVFOLYAM
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK REINTEGRÁCIÓJA
9-10. ÉVFOLYAM
A KÖZISMERETI OKTATÁS ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS MEGÚJÍTÁSA
11-12. (13.) ÉVFOLYAM
A SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMOKON MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS
VALAMENNYI ÉVFOLYAMON
SZAKISKOLAI MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS
SZAKISKOLAI ÖNFEJLESZTÉS
SZAKISKOLAI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
TÁMOGATÓ SÁV
Pályázatok Konferenciák Monitoring és kapcsolódó kutatások, feladatok PR-tevékenység Szervezési, lebonyolítási feladatok Eszközfejlesztéssel összefüggő feladatok


A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK REINTEGRÁCIÓJA (9. évfolyam)

A SZFP II. intézményeiben a szakképzést előkészítő évfolyamok programjainak alkalmazását kell előkészíteni. Az eddigi felkészítés és továbbképzés pusztán a beindításhoz elegendő. Miután ez az új program alapvetően eltér az intézményekben általában alkalmazott tanulásszervezéstől és módszertantól, ezért jelentős továbbképzési, felkészítési és intenzív motivációs tevékenységekkel kell támogatni a bevezetését.

Tíz szakmacsoportban készültek el a bemeneti kompetenciák és a szakképzést előkészítő évfolyam programjai. Ezeket valamennyi olyan szakmacsoportra ki kell terjeszteni, amelyek a szakiskolákban oktatott szakmákat magukban foglalják.

Az előkészítő évfolyamokat segíteni kell olyan támogató és segítő együttműködési formákkal, amelyek esélyt adnak a hátrányos helyzetű fiataloknak, hogy visszakerüljenek a szakképzésbe és ott szakmai vizsgát tehessenek.

Ez a fejlesztési terület akkor lesz eredményes, ha a program végére - az EU amszterdami határozatának megfelelően - sikerül felére csökkenteni a szakmai végzettséggel nem rendelkező 18-24 éves fiatalok arányát.

KÖZISMERETI OKTATÁS ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS MEGÚJÍTÁSA (9-10. évfolyam)

A Kormányhatározatnak megfelelően, a közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása keretében át kell alakítani a szakiskolák 9-10. osztályának közismereti oktatását. A közismeret oktatásának a szakiskolai tanulók alapismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, készségek fejlesztését kell szolgálnia. Növelni kell a pályaorientáció és a szakmai alapozás időkeretét, amely a szakmai idegen nyelv, informatika, valamint a szakmai alapismeretek és alapkészségek fejlesztésére fordítandó. Jelentősen emelni kell a gyakorlatra fordítható időkeretet a 9-10. osztályokban, hogy egyrészt csökkenjen a lemorzsolódás aránya, másrészt a képzésből kikerülő fiatalok - a munkaerőpiac igényeinek megfelelő - gyakorlati kompetenciákkal rendelkezzenek.

A közismereti és szakmacsoportos képzés tevékenységközpontú tananyagfejlesztése és színvonalának emelése mellett legfontosabb feladataink: a hatékonyságot, eredményességet növelő programok, módszerek fejlesztése, bevezetése és kipróbálása; a képzés tárgyi feltételeinek javítása, a tanárok módszertani és pedagógiai-szakmai ismereteinek fejlesztése; a bevált megoldások megismertetése, elterjesztése.

A SZAKKÉPZÉSI ÉVFOLYAMOKON MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS

A fejlesztési eredmények felmenő rendszerű bevezetése miatt az SZFP I.-ben megkezdett - és a szakképzési évfolyamokon folyó - módszertani fejlesztést célzó szakmai munka nem az SZFP II. 2006. évre tervezett 1. szakaszában folytatódik, hanem az NFT HEFOP 3.2.1 kereben, európai uniós források felhasználásával. A szakmai munka várhatóan 2008. januájában kezdődik meg. Ez az ütemezés lehetővé teszi, hogy a szakiskolák szakképző évfolyamaikat a modulrendszerű, kompetenciaalapú képzésre felkészülten indíthassák el 2008. szeptemberében. A fejlesztés egyik fő feladata a szakiskolák vezetésének felkészítése a kompetenciaalapú, modulrendszerű szakképzés bevezetésére. A másik, a szakiskolai szakmai tanárok felkészítése a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kidolgozott, modulrendszerű tananyagok adaptálására, bevezetésére és a szakmai tartalom munkaerő-piaci igényeknek megfelelő fejlesztésére, módosítására.

SZAKISKOLAI MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS

A szakiskolai mérés-értékelés célkitűzése az SZFP II.-ben a tanulók ismeretanyagában, készségeiben, jártasságaiban fellelhető hiányosságok, erősségek gyors - az iskolában is könnyen alkalmazható - módszerekkel történő, objektív feltárása. Erre építhető az a fejlesztő munka - lebontva egyes tantárgyakra, tantárgycsoportokra, modulokra -, amely a szakmatanuláshoz, munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges készségek fejlesztését szolgálja. Cél, hogy az iskolák mérési, értékelési rendszere megfeleljen az országos és a helyi elvárásoknak egyaránt, valamint a pedagógusok képesek legyenek a folyamatos mérések alapján tevékenységüket értékelni és fejleszteni.

SZAKISKOLAI ÖNFEJLESZTÉS

A szakiskolai önfejlesztés keretében az SZFP II.-be bekapcsolódó iskolák vezetőit és meghatározó szerepben lévő pedagógusait, illetve külső partnereiket ismeretekkel, képessgekkel kell felvértezni, hogy képesek legyenek - az iskola tantestületével, a képzésben közreműködő gazdálkodó szervezetekkel és a végzett tanulókat foglalkoztató munkáltatókkal együttműködve - kidolgozni és folyamatosan fejleszteni az iskola munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pedagógiai és szakmai programját, illetve helyi tantervét.

SZAKISKOLAI MINŐSÉGFEJLESZTÉS

Az EU szakképzés minőségfejlesztésével foglalkozó munkabizottsága kifejlesztette a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszert (CQAF), amely alkalmazásáról kormányhatározat is rendelkezik. Az SZFP I. eredményei lehetővé teszik, hogy az SZFP II.-ben - Európai Unióban elsők között - jelentős számú szakképző intézményben vezessék be az európai uniós - a Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer alapján adaptált - hazai modellt. Fontos terület az önértékelés során kapott eredmények felhasználása. Az önértékelés fontos eszköz a feltárt problémák korrekciójához. Ezek alapján ki kell dolgozni olyan eljárásokat, algoritmusokat, amelyek képessé teszik az iskolák vezetőit arra, hogy megfelelő választ tudjanak adni az iskolai rendszerű szakképzés minőségét jól leíró indikátorrendszer egyes elemeiben beállt kedvezőtlen változásokra.Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Tempus Közalapítvány Országos Projektvetélkedő 2009 Kamaszfesztivál
NSZFI Szakiskolai Fejlesztési Program Koordinációs Iroda, 1085 Budapest, Baross u. 52. tel: (06-1) 434-5770